måndag 30 november 2015

Diskriminering och orättvisor

Som ofrivilligt barnlös har man blivit van vid att bli orättvist behandlad och diskriminerad, först inom vården där man, inte fått lika vård över hela landet, där antalet behandlingar är begränsat (dock håller äntligen detta på att förändras nu). Men om man lyckas få barn med hjälp av fertilitetsbehandlingar så likställs man sedan med alla andra föräldrar, det görs inga skillnader längre. Man får samma rättigheter som alla som blivit gravida den "hemmagjorda vägen". Man får gå på föräldrakurs/föräldragrupper gratis och kan dessutom få ta ut föräldrapeng ist för förlorad arbetsinkomst, man får gå hem upp till 60 dagar innan beräknad födsel med föräldrapeng, "för att förbereda sig inför födseln och att bli förälder" enligt förre Socialförsäkringsministern Göran Hägglund, man får utan något större krångel föräldrapengen utbetald från den dag man ansöker och begär om det. Men när man blir förälder genom adoption så funkar det inte så, då behandlas man som någon slags utomjording, inte en förälder som alla andra förälder utan en adoptivförälder som man gör undantag för i lagen, inte undantag som ger en fördelar utan tvärtom.

Det här är sådant man inte känner till innan man själv ställs inför det. Men när man gör det blir man väldigt arg, iaf blir jag det. Och när jag blir arg kan jag inte hålla tyst. Då måste jag göra min röst hörd och försöka påverka och förändra. Det är inte för inte som jag satt i styrelsen i flera år i föreningen Barnlängtan. Nu har jag tyvärr inte den tiden som krävs för det arbetet men helt och hållet kan jag inte låta bli och hålla mig utanför påverkansarbete och politik.

Det finns många frågor och orättvisor som jag vill påverka och förändra men just nu är det orättvisor och diskriminering i lagen om föräldraförsäkringen som är aktuellt. Jag tycker att undantag som uttryckligen har skrivits in i lagen om föräldraförsäkringen ska tas bort eller ändras, det gäller föräldrapenningen som man som födande förälder kan få 60 dagar före födelsen och även upp till 29 dagar efter födseln även om man inte har barnet i sin vård. När man adopterar gäller inte detta, då får man ta ut föräldrapenningen först den dagen man får barnet i sin vård. Sen gäller det föräldrautbildningen som födande förälder får man ta ut föräldrapenning för att gå på föräldrautbildning, men inte som adoptivförälder förrän man har fått barnet i sin vård.
Det är obegripligt att förstå hur någon uttryckligen har skrivit tillägg i lagen som exkluderar en grupp från samma rättigheter som en annan grupp. Man skulle önska att diskrimineringslagen går att åberopa men det gör den inte.

För flera månader sedan fick jag reda på att föräldraförsäkringen ska utredas inom kort så då känns det ju väldigt lägligt just nu att försöka påverka detta. Jag fick veta det genom föreningen Femmis (för ensamstående som fått barn genom insemination och IVF) som var och träffade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att diskutera föräldraförsäkringen och hur den kan förbättras för ensamstående föräldrar. Men som privatperson har man inte mycket att komma med i sånna här sammanhang, man måste ha någon slags organisation i ryggen. Jag har varit i kontakt med Adoptionscentrum, eftersom det här är frågor som rör deras medlemmar, om de är intresserade av att driva den här frågan. Men det har varit lite trögt, de är intresserade men ingen har tagit sig tid och vill hjälpa till. Och det går inte att vänta, det är nu det gäller, det är nu man måste var med och göra sin röst hörd för att vi ska få en chans att få samma rättigheter som födande föräldrar. Så för att inte missa det här tåget så har jag tagit saken i egna händer och skickade ett mejl till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som är ansvarig för den kommande utredningen. Då kan jag i alla fall säga till mig själv att jag gjorde något. Det känns bra! En eventuell lagändring hinner inte gå igenom tills det är dags för oss att resa och hämta lillasyster så det kommer inte hinna gör någon skillnad för mig personligen men jag vill ändå göra vad jag kan för andra kommande adoptivföräldrar.

Jag är inget proffs och ingen jurist, men jag har läst lagen och gjort utdrag som jag anser är fel och diskriminerande och skrivit hur jag anser att det ska ändras. Om ni vill får ni jättegärna också skriva till dem, antingen kopiera texten nedan eller skriva något eget och skicka ett mejl till Annika Strandhäll på den här adressen socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se, ju fler som säger samma sak desto bättre. Då är det inte lika lätt att ignorera ;)

Till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll


Med anledning av den förestående utredningen av föräldraförsäkringen skriver jag det här till socialminister Annika Strandhäll och den grupp som är tillsatt att göra utredningen.

Världens generösaste föräldraförsäkring – för vissa!

Sverige påstås ofta vara ett jämställt land, med en av världens generösaste föräldraförsäkringar. Detta stämmer i många avseenden, men tyvärr inte när man blir förälder genom adoption. I den svenska lagstiftningen har man uttryckligen gjort undantag och skillnad på vilket sätt man blir förälder. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt hur man uttryckligen har ställt en typ av förälder mot en annan och inte gett dem samma rättigheter och möjligheter. Jag och många adoptivföräldrar med mig anser att det är diskriminerande att uttryckligen i en lag utesluta en grupp från vissa förmåner. Ni arbetar ju för en mer jämställd föräldraförsäkring och då är dessa saker inte förenligt med det. Adoptivföräldrar delar idag föräldrapengen jämnare än biologiska föräldrar och det anser jag snarare bör premieras. Se artikel.
Jag och de flesta adoptivföräldrar med mig anser inte att man ska behöva ha ett epitet, man är förälder och våra barn är våra barn, oavsett hur vi har fått varandra. Jag hoppas att detta börjar avspegla sig mer i lagarna också och att vi slutar att diskrimineras och särskiljas utan får samma rättigheter som alla andra föräldrar.


Föräldrapenning

I 11 kap. 1§ i socialförsäkringsbalken (2010:110) står det att blivande adoptivförälder ska likställas med förälder som burit sitt barn under en graviditet vid tillämpningen av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner. Men konstigt nog gäller det inte alla förmåner. I flera fall görs det undantag där adoptivföräldrar diskrimineras genom att inte ges samma rättigheter som gravida föräldrar.
En grundläggande regel för att få föräldrapenning är att föräldern har barnet i sin vård. Dock görs det ett undantag i lagen men som bara gäller för gravida kvinnor som kan ta ut föräldrapenning i 60 dagar före beräknad förlossning. Detta gäller alltså bara för gravida mammor, inte för blivande föräldrar till adoptivbarn.
Detta är naturligtvis både diskriminerande och mycket märkligt att en sådan skillnad har gjorts. Framför allt orsakar de nuvarande reglerna kring föräldraförsäkringen problem för familjer som måste vistas en längre tid i barnets hemland i samband med adoptionen. I vissa givarländer kräver man, enligt deras lagar, att adoptivföräldrarna befinner sig i landet i flera veckor innan man får barnet i sin vård. Alla familjer har av olika skäl inte möjligheten att spara semester att ta ut i samband med adoptionen, vilket innebär att båda föräldrarna kan komma att stå utan inkomst under en lång period. Detta trots att föräldrarna inte har något annat val än att vara ur tjänst. Denna orättvisa drabbar redan ekonomiskt belastade familjer då det kostar mycket pengar att adoptera idag.

Föräldrautbildningen

Föräldrar som får barn genom graviditet och deltar i föräldrautbildning har rätt till föräldrapenning; ”föräldrapenning i samband med föräldrautbildning kan lämnas före barnets födelse och även därefter till en förälder som inte har barnet i sin vård.” Undantag görs än en gång för adoptivföräldrar som inte ges denna rätten. Trots att vi har en lagstiftning som tvingar blivande adoptivföräldrar att gå en föräldrautbildning som de i de allra flesta fall även får betala flera tusen kronor för själva, medan det för gravida föräldrar både är frivilligt och gratis.

Förslag till förändringar i följande paragrafer och stycken:

12 kap. Föräldrapenning
Rätten till föräldrapenning

Allmänna bestämmelser
4 § I andra fall än som avses i 5 och 6 §§ har en förälder som inte har barnet i sin vård rätt till föräldrapenning endast om det finns särskilda skäl.
Barnets mor
5 § Barnets mor har rätt till föräldrapenning från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.
Även om barnets mor inte har barnet i sin vård har hon rätt till föräldrapenning till och med den tjugonionde dagen efter förlossningsdagen.


Anledningar till varför detta bör ändras:
Varför gäller detta endast gravida kvinnor? Vilka skäl finns det att endast gravida kvinnor har rätt att få föräldrapenning innan hon har barnet i sin vård? Detta är ett undantag från det generella som gäller i lagen att man ska ha barnet i sin vård.
-  Adoptivföräldrar borde ha samma rättigheter som gravida föräldrar.
- Adoptivföräldrar har samma behov av att förbereda sig inför att få barn, om ibland inte mer än när man får barn vid en graviditet. Att resa till och bo i ett annat land och ofta behöva vistas där en längre tid och att få ett äldre barn som i många fall är uppvuxet på barnhem och ibland även har speciella behov är en stor omställning och kräver mycket förberedelse.
- I vissa givarländer kräver man att adoptivföräldrarna befinner sig i landet i flera veckor, ibland upp till två månader, innan man får barnet i sin vård. Alla familjer har av olika skäl inte möjligheten att spara semester att ta ut i samband med adoptionen, vilket innebär att båda föräldrarna kan komma att stå utan inkomst under en lång period. Detta trots att föräldrarna inte har något annat val än att vara ur tjänst.

Förslag till ändring:
Samma rättigheter bör ges till alla föräldrar, oavsett hur de får sitt/sina barn. Alltså ska 12 kap. 5 § även innefatta adoptivföräldrar.
Skulle man som adoptivförälder kunna åberopa 4 § i det här fallet för att få samma rättigheter som ”Barnets mor” i 5§? Jag tror att det skulle vara oerhört svårt att få igenom det hos Försäkringskassan, speciellt med tanke på hur svårt det är redan nu för adoptivföräldrar att få rätt till föräldrapenning överhuvudtaget då de flesta handläggare inte vet vilka lagar och rättigheter som gäller.
Det skulle också innebära väldigt mycket jobb och behöva ta strid för en sådan här sak och bevisa särskilda skäl. Tid och ork som adoptivföräldrar inte har. Det är tillräckligt mycket pappersarbete och myndigheter som man ska hantera som nybliven förälder till ett adoptivbarn.

Föräldrautbildning
6 § En förälder som deltar i föräldrautbildning har rätt till föräldrapenning i samband med utbildningen.
Föräldrapenning i samband med föräldrautbildning kan lämnas före barnets födelse och även därefter till en förälder som inte har barnet i sin vård.


Adoption
8 § Bestämmelserna om föräldrapenning gäller i tillämpliga delar också vid adoption av barn, med följande undantag:

1. Vid adoption av andra makens barn eller av eget barn lämnas föräldrapenning inte utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum.
2. Föräldrapenning i samband med föräldrautbildning enligt 6 § till den som avser att adoptera ett barn lämnas inte före den dag då föräldern har fått barnet i sin vård. Lag (2013:999).


Anledningar till varför detta bör ändras:
Varför har ett undantag gjorts överhuvudtaget? Vilka skäl finns det att endast föräldrar som får sitt barn genom en graviditet har rätt att få föräldrapenning innan de har barnet i sin vård? Detta är inget annat än diskriminering.
-  Adoptivföräldrar borde ha samma rättigheter som gravida föräldrar.
- När det gäller föräldrautbildningen diskrimineras redan adoptivföräldrar då adoptivföräldrar är tvingade att gå en föräldrautbildning som de i de allra flesta fall även får betala flera tusen kronor för själva, medan det för gravida föräldrar både är frivilligt och gratis.

Förslag till ändring:
Att undantaget för adoptivföräldrar tas bort. Alla föräldrar ska ha samma rättigheter, även adoptivföräldrar som deltar i föräldrautbildning ska ha rätt till föräldrapenning i samband med utbildningen.

Adoptionsbegreppet
11 kap. 7 § - Vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner likställs med adoption att någon efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem i syfte att adoptera barnet.
Vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner likställs den tidpunkt när den som adopterat ett barn har fått barnet i sin vård med tidpunkten för ett barns födelse, dock inte vid beräkning av barnets ålder.


Förslag till ändring:
Eventuellt måste även ovanstående paragraf ändras för att ändringen i de andra paragraferna ska gå igenom. I 12 kap. 5 § ges ju barnets mor rätten till föräldrapeng även om hon inte har barnet i sin vård till och med den tjugonionde dagen efter förlossningsdagen. Om 11 kap. 7 § gör att adoptivföräldrar inte kan ges samma rättigheter så bör den tas bort eller skrivas om så att det blir möjligt. Det är inte rättvist att en förälder som är gravid har andra rättigheter innan denne har barnet i sin vård, alltså innan barnet är fött, när en adoptivförälder först får sina föräldrarättigheter när denne har barnet i sin vård. De är lika väntande föräldrar i båda fallen. Man kan i så fall i stället likställa datumet för när man blir gravid med datumet för barnbesked för att fastställa att man väntar barn. Däremot är det viktigt att tiden för hur länge man kan ta ut föräldrapeng osv beräknas från det att man får sitt barn och inte åldern på barnet eftersom adoptivbarn oftast är äldre vid tidpunkten då man får dem i sin vård. Så som det fungerar nu.

Avslutningsvis
Med förhoppning om att ni läser och tar den här informationen till er. Jag är själv mamma till Viggo 3 år som vi hade lyckan och privilegiet att få och hämta i Sydkorea 2013, nu väntar vi med längtan och spänning på att resa till Korea igen och hämta lillasyster. Jag har själv drabbats av de här orättvisorna men även om en lagändring inte skulle hinna gör någon skillnad för mig personligen vill jag ändå göra vad jag kan för andra kommande adoptivföräldrar.
4 kommentarer:

 1. Jag är mest nyfiken på hur du tänker kring när och hur man skulle få fp innan en har fått sitt barn för som det ser ut idag så är det väl bara möjligt att få fp sista tiden innan födelse därför att många helt enkelt inte kan jobba som höggravida och krävs det inte sjukintyg? Likaså efter barnets födelse så handlar det väl om att kroppen måste återhämta sig, även om man av någon anledning inte har barnet i sin vård?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag förstår det så handlar det inte om att man måste ha några problem eller sjukintyg för att kunna vara ledig med föräldrapeng innan man har barnet i sin vård när man föder. Enligt det svar vi fick när vi kontaktade Göran Hägglund 2013 så handlade det om att man skulle få tid att förbereda sig inför födseln och att få barn. Om man läste mellan raderna så ansåg han inte att man hade samma behov om man adopterar. Men det är precis det man behöver. Det är stora förberedelser som krävs när man ska resa och vistas i ett annat land en längre tid och ta emot ett barn som redan finns med dess separationer och bakgrund. Och pratar man om de länder där man måste vistas i landet i en längre tid utan att man får barnet och utan möjlighet att kunna arbeta och få en inkomst så behöver man verkligen möjligheten att ta ut föräldrapengen innan man får barnet i sin vård. Hur exakt det ska formuleras är sådant man får komma fram till i utredningen. Man kan fråga remissinstanserna om råd och hjälp.

   Radera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 3. Verkligen flera skillnader där det verkar som att man har så bara "av tradition". Tänk om man kunde få tid att hinna med den mentala förberedelsen det innebär att adoptera, att med gott samvete kunna vara ledig från jobbet bara för att förbereda sig mentalt och praktiskt. Guld värt! Och hjälp vad man fått vrida och vända på sig själv för att samla alla blanketter, göra läkarbesök, ha möten med socialen etc. Tänk om man kunde fått plocka ut några timmar för det. Vore inte heller tokigt.

  Angående föräldrautbildningen ser jag ingen anledning att det ska vara den skillnad som är nu för den som adopterar jämfört med den som blir förälder biologiskt.

  Vi gick via landstinget. Landstinget arrangerar en-två kurser per år sex mil hemifrån oss (hade gått privat om den inte arrangerats under våren eller vi inte fått plats. ). Tack och lov har vi såpass flexibla jobb (och bil) att vi kunde gå föräldrautbildningen på torsdagförmiddagar, gasa till jobbet efter lunch och jobba "ikapp" till sena kvällen.

  SvaraRadera